Karina Bonnefil

Actor

Born: Port-au-Prince, Haiti