Sadat Shamsi

Actor

Born: Kanpur, Uttar Pradesh, India